Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Kérlek figyelmesen olvasd el jelen adatkezelési tájékoztatót, amelyben arra térek ki, hogy milyen személyes adatot kezelek, hogy milyen módon, mennyi ideig valamint, hogy adok-e át adatot harmadik fél számára. Mindezt az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint teszem. Továbbá információval szolgál neked az adatkezelés jogaival kapcsolatban.

Az oldal tulajdonosa (Movatherm Bt.) mindent megtesz, annak érdekében, hogy a kezelt adataidat a legnagyobb biztonságban tudja. Jelen tájékoztató szól minden látogatónak, aki a weboldalon jár, valamint minden érdeklődőnek, aki bármilyen formában felveszi vele a kapcsolatot (Telefon, üzenetküldő form, e-mail stb…). Továbbá az oldal tulajdonosa (Movatherm Bt. ) garantálja, hogy illetéktelen személyek részére nem biztosít semmilyen adatot. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Movatherm Bt.
Adatkezelő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Viola u. 4.
Adószáma: 22550101-2-08
Telefonszáma: +3670/549-3578
E-mail címe: info@movatherm.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Az adatkezelés céljai, kezelt adatok, időtartama

Eme dokumentum célja, hogy Movatherm Bt. ismertesse látogatóival, hogy milyen adatokat, milyen módon és mennyi ideig tárol.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolat megteremtése, ehhez az alábbi adatokat kéri el tőled a Movatherm Bt.

Név (kötelező mező)
E-mail cím (kötelező mező)
Telefonszám (Nem kötelező megadni)

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Az oldalon feltüntetett telefonszám célja a telefonos kapcsolat megteremtése, ehhez az alábbi adatok jutnak a Movatherm Bt. tudomására.

Név (Amennyiben bemutatkozol)
Telefonszám (Amennyiben hívószámkijelzéssel hívod)

Az adatkezelés jogalapja személyes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

Sütik („Cookies”)

A süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A Sütiket a webböngészők arra használja, hogy bizonyos beállításokat elmentsen valamint, hogy a weboldal gördülékenyebb működését biztosítsa. Egyes sütik felelnek azért, hogy megfelelő engedély mellett bizonyos releváns adatokat gyűjtsenek a látogatókról. A Cookiek nem mentenek és kezelnek személyes adatokat és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására sem. A sütik számsorokból állnak, melyek véletlen generálódnak. Számos süti a böngészés befejeztével törlődik, némelyik pedig bizonyos ideig a böngésződben tárolódik.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet megakadályozhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz.

Ha előzőleg cookie-t kaptál a Facebook-tól – vagy mert van fiókod, vagy mert felkerested a facebook.com oldalt –, a böngésződ adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keresel fel. Erről bővebb információt itt találsz.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépeden.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Facebook oldal esetén visszavonhatod az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérlek, írj egy rövid üzenetet az info@movatherm.hu email címre.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Számlázáshoz szükséges adatok

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása a Movatherm Bt. jogszabályban előírt kötelezettsége. Ha a kért adatokat megbízója nem adja át, lehetetlen teljesítenie a vállalt szolgáltatást. Amennyiben megkapja a kért adatokat úgy az alábbiakat kezeli

Név (kötelező)
Cím (kötelező)
E-mail cím (kötelező)

Jogi személy esetén

Adószám (kötelező)

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

Adatfeldolgozók

Számlázáshoz szükséges adatok

 • A Movatherm Bt. weboldalának látogatói, megbízói jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

  adatkezelés céljai:

  • az érintett személyes adatok kategóriái

  • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,

  • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

  Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát (Movatherm Bt.) rendelkezésére bocsájtja. További másolatokért az adminisztratív költségekért Movatherm Bt.) díjat számol fel.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a Movatherm Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A megbízó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Movatherm Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A megbízó kérésére a Movatherm Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a megbízó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás joga

A Movatherm Bt. megbízói tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen

A megbízó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz esetén

Adataidat a Movatherm Bt. a legnagyobb biztonságban és körültekintéssel kezeli. Amennyiben úgy gondolod, hogy nem tett meg mindent ennek érdekében, vagy kérdésed van, írj neki a info@movatherm.hu e-mail címre.

Valamint, személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu), Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410

Egyéb rendelkezések

Ez a tájékoztató 2018. május 25-én hatályba lépő iránymutatások szerint került megállapításra. Amint olyan új állásfoglalások, részletek válnak ismertté, amelyek miatt a Movatherm Bt.-nek  módosítania kell, felülbírálja a tartalmat. Ha új marketing eszközöket vezet be, szintén javítani fogja a tájékoztatót.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Movatherm Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.